SH Administratie & Advies
gespecialiseerd in financiële dienstverlening


Corona

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor wie is deze regeling?

De regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-Codes.

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal 50.000 euro belastingvrij over 4 maanden.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Je berekent de hoogte van de subsidie door je normale omzet (omzet van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019) te vermenigvuldigen met het verwachte omzetverlies in procenten. De uitkomst vermenigvuldig je met het percentage vaste lasten. (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector). Deze uitkomst moet minimaal 4000 euro zijn. De subsidie is 50% van de uitkomst:
Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 4 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn en vermenigvuldigen dit met 4.

Een bedrijf krijgt minimaal 1.000 en maximaal 50.000 euro per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.

Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb).
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode juni tot en met september 2020 minimaal 4.000 euro vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-Codes.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten.
 • Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over die nevenactiviteit.

TVL in relatie tot TOGS en NOW

Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en kun je niet meer aanvragen.

Relatie met NOW

Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 30 juni 2020 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Jouw onderneming en bijbehorende SBI

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Deze code is gekoppeld aan de hoofd- of nevenactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. De SBI-Code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK.

Eenmanszaken kunnen hun gegevens gratis bekijken.  Gebruikers van de KVK App Handelsregister  krijgen 30 gratis inzagen per jaar.

Het aanpassen van de SBI code heeft geen effect op het wel of niet in aanmerking komen voor de TVL regeling. Het opgeven van een wijziging in de activiteitenomschrijving en/of SBI-code bij KVK is altijd mogelijk. Wij kunnen je daarbij om bewijs vragen.

Let op! Als je besluit je SBI-code te wijzigen in je KVK-registratie dan kan dat gevolgen hebben voor het uitvoeren van je activiteiten, een eventuele pensioenplicht en de CAO waar je onder valt. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met een ruimte mag gebeuren. Wanneer een SBI-code wijzigt kan dit van invloed zijn op de activiteiten die je mag doen op je locatie. Daarnaast geldt voor bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken een verplichte deelname aan de pensioenregeling.  Een wijziging van de SBI-code kan er voor zorgen dat je onder een andere CAO komt te vallen. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor de lonen en pensioenen van je personeel, bijvoorbeeld door een ander pensioenfonds.

Indien je vindt dat de SBI-code waaronder je nu geregistreerd staat, niet overeenkomt met de activiteiten van je onderneming, meld dit dan bij RVO via het formulier niet aansluitende SBI-Code.  Selectie voor regelingen gebeurt op dit moment op basis van de hoofdactiviteit en nevenactiviteiten.


Tozo 2.0: inkomensondersteuning en leningen
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. 

De regeling bestaat uit 2 voorzieningen:

 • Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

De regeling is gebaseerd op het al bestaande BZ 2004, maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De Tozo heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie.

Tozo 1.0 liep eind mei af. De regeling is onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met 30 september 2020 als Tozo 2.0. De voorwaarden van Tozo 1.0 en 2.0 zijn grotendeels gelijk. Op deze pagina vind je informatie over Tozo 2.0. Tozo 1.0 kun je niet meer aanvragen.

Het kabinet doet een dringend beroep op ondernemers om alleen gebruik te maken van deze regeling als dat echt nodig is. Zo willen ze misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Bovendien controleert de gemeente op fraude.

Wat zijn de voorwaarden?

Om als zelfstandig ondernemer in aanmerking te komen voor deze regeling zijn er een aantal voorwaarden:

 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op je huishoudinkomen tot het sociaal minimum. Dit is een gift die je later in principe niet hoeft terug te betalen. Je geeft de hoogte van je (geschatte) huishoudinkomen door bij de aanvraag en gedurende de uitkeringsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). Dit kan betekenen dat de uitkering achteraf toch (gedeeltelijk) moet terugbetaald. Bijvoorbeeld als blijkt dat er toch (hogere) inkomsten uit onderneming waren in de maanden waarover de uitkering is verstrekt.
 • Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meeteelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum uitkomt, kun je geen aanspraak maken op een uitkering voor levensonderhoud.
 • Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van je bedrijf en naar je vermogen. De kostendelersnorm wordt niet toegepast. Hierdoor is een snellere behandeling van de aanvraag mogelijk.
 • Voor een aanvraag van een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit.
 • Deze regeling geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september en kan met terugwerkende kracht worden verleend. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het huishoudinkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Deze rente wordt berekend vanaf de dag van verstrekking van de lening.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen.
 • Daarna is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als je op 1 januari 2021 niet in staat bent aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.
 • Het bedrijfskapitaal mag je niet gebruiken om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Hebben jij en je partner allebei een bedrijf? Per huishouden wordt maximaal 1 keer een uitkering toegekend. Je vraagt de Tozo aan op het laagste inkomen binnen je huishouden. Je kunt wel voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt je niet in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal - voor Tozo 1.0 en Tozo 2.0 gezamenlijk - bedraagt 10.157 euro.

Voor wie is de Tozo 2.0?

Je komt in aanmerking voor deze regeling als je aan de volgende eisen voldoet.

 • Als gevolg van de coronacrisis heb je een huishoudinkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor je bedrijfskrediet nodig hebt.
 • Je bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Wanneer je een bedrijf hebt en de AOW-gerechtigde leeftijd, kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Je woont in Nederland.
 • Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de gemeente Maastricht.
 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Wanneer je bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en je in Nederland woont, kun je een beroep doen op inkomensondersteuning. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij je woongemeente.
 • Je bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is.
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo ben je bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
 • Je bent voor 17 maart 2020 je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • Je voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Na 1 januari 2019 gestart in de onderneming? Dan moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben. Uren die je hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op jou van toepassing.

Goed om te weten:

 • Mensen die alleen een btw-nummer hebben, komen niet in aanmerking voor een Tozo -uitkering. Wel kunnen zij bij hun gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. 
 • Zorgaanbieders moeten zich voor financiële ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen. Als dat niet het geval is, of als hiermee het inkomen onder het sociaal minimum blijft, kunnen zelfstandige zorgaanbieders in aanmerking komen voor Tozo.
 • Ook DGA’s van een besloten vennootschap kunnen een beroep doen op de Tozo als zij als zelfstandige zijn aan te merken en de bv voldoet aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen of samen met eventuele andere in de bv werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming. Voor de beoordeling geldt dezelfde definitie van een zelfstandige als in het Bbz 2004.
 • Als je in aanmerking komt voor zowel de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL) als de Tozo 2.0 kun je op alle regelingen aanspraak maken. De TOGS en de TVL zijn giften en hebben geen invloed op de bijstand voor levensonderhoud.
 • De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt gezien als vermindering van de kosten van de onderneming. De NOW moet daarmee meegenomen worden in de berekening van het (huishoud)inkomen. Dit geldt ook voor een Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)-uitkering.
 • Wanneer je huishoudinkomen boven het sociaal minimum ligt - en je niet in aanmerking komt voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud - is het wel mogelijk een lening voor bedrijfskrediet aan te vragen.
 • Als je een hogere lening dan 10.157 euro nodig hebt, kun je eventueel een aanvraag doen voor het reguliere BBZ. Daarbij kun je ervoor kiezen om een deel van het benodigde bedrag op basis van de Tozo aan te vragen en het overige deel op basis van het Bbz. Overleg dit met je gemeente.
 • Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om de uitkering levensonderhoud aan te vragen, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van jouw recht op toeslagen en de hoogte van door jouw en je partner te betalen belastingen.


Wanneer kun je beter geen Tozo 2.0 aanvragen?

Als het al een tijd slechter gaat met jouw onderneming en je denkt dat het verstandiger is om te stoppen met je bedrijf. Je kunt in dat geval overwegen van het  BBZ gebruik te maken. Hiermee kun je maximaal 12 maanden een uitkering voor levensonderhoud krijgen. Bespreek dit met je (financieel) adviseur.

Waar en wanneer doe ik een aanvraag?

Tozo 2.0 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. Je kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heb je nog geen Tozo 1.0-uitkering? Dan kun je na 1 juni Tozo 2.0 aanvragen bij je woongemeente. Heb je al wel een Tozo 1.0-uitkering, dan kun je een verkorte aanvraag indienen bij jouw woongemeente. Je krijgt dus niet automatisch Tozo 2.0 als je Tozo 1.0 hebt aangevraagd. Houd de website van je gemeente in de gaten voor meer informatie.


Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2.0 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heb je bijvoorbeeld al een Tozo 1.0-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kun je een Tozo 2.0-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heb je een Tozo 1.0-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heb je alleen recht op een Tozo 2.0-uitkering over de maand september.

Wat heb je nodig?

Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Hiervoor log je in met je DigiD. Kijk op de website van je gemeente. De aanvraag dien je in bij je woongemeente, samen met de volgende gegevens.

 • Persoonlijke gegevens: NAW-gegevens, leeftijd, verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen. Bij aanvraag uitkering levensonderhoud: berekening van het verwachtte netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan.
 • Gegevens over de samenstelling van je huishouden (wel/geen partner).
 • Gegevens over je bedrijf: naam onderneming, nummer en datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland.
 • Bewijsstukken: kopie van legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner (rijbewijs voldoet niet), eventuele jaarrekening, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden.
 • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.
 • Bij aanvraag om inkomensondersteuning verklaring dat je voor de aangevraagde bijstandsperiode een ‘inkomen’ verwacht dat lager is dan de bijstandsnorm en een opgave doen van het verwachte ‘inkomen’ in die bijstandsperiode. Als je een partner hebt, dien je daarbij uit te gaan van het gezamenlijke inkomen.
 • Bij aanvraag om lening bedrijfskrediet verklaring dat er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van jezelf als zelfstandige, van één van jouw vennoten of leden waarmee je het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent, of van de rechtspersoon.
 • Je ondertekent de aanvraag met DigiD. Heb je een partner? Dan moet je de aanvraag beide ondertekenen.

De gemeente kan om aanvullende (financiële) gegevens en bewijsstukken vragen. Zo moet je bij de aanvraag van bedrijfskapitaal inzicht verschaffen in je maandelijkse bedrijfslasten en aangeven of je zakelijk vermogen of privévermogen hebt dat je kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te betalen.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten


Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. Vanaf 6 juli is de NOW 2.0, met vernieuwde voorwaarden, aan te vragen.

Met de NOW-regeling moeten zoveel mogelijk banen en inkomens behouden blijven. Het UWV voert de regeling uit. Werkgevers ontvangen na goedkeuring van de aanvraag een voorschot van 80% over 2 termijnen.

NOW 2.0 geldt tot en met 30 september 2020. De NOW 2.0 is aan te vragen vanaf 6 juli tot en met 31 augustus. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten vanaf 1 juni.

Voor wie is de NOW bedoeld?

De NOW-regeling geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, ten minste 20% omzetverlies hebben over 4 maanden en voldoen aan de overige voorwaarden. Werknemers die onder de regeling vallen krijgen hun loon volledig doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor je subsidie kunt ontvangen. Dus:

 • De NOW-regeling is van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.
 • Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.
 • Ook payrollkrachten vallen binnen de reikwijdte van de NOW. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
 • De DGA kan ook een beroep doen op de NOW, zolang hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Uiteraard moet de DGA ook voldoen aan overige voorwaarden.
 • Bedrijven die in 2019 nog niet bestonden vallen ook binnen de NOW, mits ze minimaal een maand omzet gedraaid hebben.
 • Werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.
 • Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen NOW aanvragen, ook als het concern waar ze onder vallen minder dan 20% omzetverlies leidt. Daarbij geldt een aantal bepalingen en controlewaarborgen. Lees hier meer over de voorwaarden voor werkmaatschappijen.
 • Buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-bankrekeningnummer komen ook in aanmerking, maar moeten wel apart contact opnemen met het UWV.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 4 maanden (juni t/m september), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom, et cetera. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Wisselwerking NOW 1.0 en 2.0

Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of je over maart, april en mei NOW 1.0 hebt gehad. Doe je vanaf 6 juli voor het eerst een NOW-aanvraag? Dan kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW-regeling moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

40% opslag

UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode vergelijkt UWV met de loonsom van maart 2020, zoals bekend bij de Belastingdienst.

Omzetverlies berekenen

De NOW-regeling draait dus om omzet en loonsom. Het UWV stelt na de openstelling op 6 juli een rekenhulp beschikbaar om de hoogte van je omzetverlies te bepalen. Daarbij wordt voor alle bedrijven de loonsom van maart 2020 als uitgangspunt genomen.

Voor NOW 2.0 geef je de verwachte omzetdaling op in een aangesloten periode van 4 maanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De omzet van 2019 geldt als referentieperiode. Die jaaromzet deel je door 3 en vergelijk je met de door jou verwachte omzet. Bedrijven die pas sinds 2019 bestaan en bedrijven die een andere onderneming hebben overgenomen mogen een andere berekening hanteren.

Uitbetaling

Als UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot uit van 80%, verspreid over 2 termijnen. Streven is om binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag het eerste voorschot uit te keren.

Eindafrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. Als het voorschot hoger is dan 100.000 euro heb je een accountantsverklaring nodig. Als het voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro is, dan moet je een verklaring van een derde partij laten zien die de omzetdaling bevestigt.

Het UWV doet binnen 52 weken (1 jaar) een eindafrekening. Die kan anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere maatregelen uit het noodpakket.

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen moet je als werkgever gedurende 4 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten.
 • De aanvrager betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • De aanvrager is verplicht werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen.
 • Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen als sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt die drempel niet: zij moeten zich hier altijd aan houden.

Ontslagvoorwaarden

Loonkostensubsidie die je ontvangt voor werknemers die je om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen moet je voor 100% terugbetalen. Tot eind mei kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een korting van 50%. Die ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid omdat er bedrijven zijn die moeten herstructureren om door de coronacrisis te komen. Ontslagen zijn daarbij soms onvermijdelijk.

Binnen de NOW 2.0 gelden de volgende ontslagregels:

 • De aanvrager doet gedurende de periode van 1 juni en 30 september 2020 geen ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet hij dat toch? Dan zal UWV deze ontslagaanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor een correctie toegepast. Of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen is daarbij niet van belang.
 • Bedrijven die 20 medewerkers of meer willen ontslaan, maar wel NOW ontvangen, moeten daarover akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
 • De werkgever wordt verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan 4 weken na de WMCO-melding (de melding van het voornemen tot collectief ontslag, de Wet melding collectief ontslag) in te dienen bij UWV. Deze 4 weken kunnen de partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken.

Achteraf

 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je als aanvrager inzage geven in deze administratie als daarom wordt gevraagd.
 • Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je als aanvrager verplicht dit te melden bij het UWV.
 • De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt het maandloon van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd (zoals dat voor de subsidievaststelling wordt berekend) in mindering gebracht op de subsidie, volgens de berekeningswijze uit de subsidieregeling (3 x loonsom referentiemaand x 1,4 x 0,9).

Als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen.

Hoe doe ik een aanvraag?

De NOW loopt via het UWV en is vanaf 6 juli aan te vragen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en hun aanvraag straks volledig en juist invullen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Je krijgt geen ontvangstbevestiging toegestuurd. Wel zie je op het laatste scherm dat je aanvraag is ontvangen. De overheid controleert op fraude. Op de website van het UWV kun je de NOW 2.0 aanvragen zodra die is opengesteld.

Deze gegevens heb je straks nodig:

 

 • Gegevens over je bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van de contactpersoon).
 • Voor welk loonheffingennummer je de aanvraag doet.
 • Wat de ingangsdatum van de periode van de aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is.
 • Hoeveel omzetverlies je in deze periode verwacht. Binnenkort kun je dit met een speciale rekenhulp berekenen.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.
 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.
 • Een getekende intentieverklaring op de aanvraag. Hiermee verklaar je dat:

 

 • Je de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest.
 • Je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op je aanvraag.
 • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.
 • Je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

Goed om te weten

Je moet voor je aanvraag aangifte loonheffing hebben gedaan

Heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan voor je NOW 2.0 aanvraagt, want het UWV heeft deze gegevens nodig bij de beoordeling.

Gegevens worden openbaar

Vanaf eind juni maakt het UWV naam- en vestigingsplaats van bedrijven en de verstrekte voorschotten openbaar. Daarvoor wordt niet vooraf toestemming van de aanvrager voor gevraagd. Wanneer subsidies worden vastgesteld, wordt dat ook toegevoegd. Andere gegevens worden niet zonder toestemming openbaar. Dit gebeurt in het kader van transparantie over de besteding van overheidsgeld.Hieronder vind U onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 4/2019


Mocht U interesse hebben in om onze nieuwsbrief automatisch te ontvangen, graag onderstaand Uw gegevens invullen en versturen:


Kaart
Opbellen
E-mail